Ngày 24/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2021.

Theo đó, có 9 cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó:Khối các sở, ban, ngành gồm: Sở Y tế (93,98 điểm), Sở Giáo dục và Đào tạo (91,71 điểm), Sở Tài chính (91,65 điểm), Sở Thông tin và Truyền thông (90,04 điểm); khối cấp huyện gồm: Thành phố Việt Trì (93,08 điểm), huyện Phù Ninh (92,11 điểm), huyện Lâm Thao (91,43 điểm); khối đơn vị sự nghiệp có Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (95,50 điểm); khối các cơ quan ngành dọc có Cục Thuế tỉnh (95,36 điểm).

Có 35 cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụvà 1 cơ quan xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Thang điểm đánh giá các cơ quan, đơn vịlà 100 điểm, gồm có các tiêu chí: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; kết quả đạt đượccủa các chỉ số tác động; kết quả thực hiện qui định của Đảng và các qui định khác; trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành;điểm cộng và điểm trừ; điểm thưởng do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá.

Đây là năm thứ 3thực hiện đánh giá, xếp loại, các tiêu chí trong bộ chỉ số đưa ra đánh giá đã dần phù hợp tương đối với từng loại hình cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá đã phản ánh khá toàn diện tất cảcác hoạt động của một cơ quan,đơn vị và đánh giá tương đối chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phản ánh đúng những việc cơ quan đã làm được; đồng thời chỉ ra những nội dung chưa làm được hoặc làm được nhưng kết quả còn chưa cao.

Thông qua bộ tiêu chí và kết quả đánh giácũng là dịp để thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền và tự biết được cơ quan, đơn vị mình còn yếu, còn hạn chế ở những nội dung nào,từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo.