Widget Chat

Widget Chat cho phép mọi người dễ dàng cá nhân hóa và nhúng cửa sổ chat với Official Account trên trang web của họ. Khách truy cập của bạn có thể trò chuyện trực tiếp với Official Account.

Tạo Widget Chat

Cài đặt

Chi tiết cấu hình cho nút chat:

AttributeRequiredDescription
data-oaidrequiredZalo Official Account ID
data-welcome-messageoptionalTin nhắn chào mừng khi khách truy cập vào trang của bạn.
Trong một ngày mỗi khách truy cập chỉ nhận được một tin nhắn chào.
data-autopopupoptionalThời gian chờ để tự động mở khung cửa sổ chat. Mặc định: 0 giây.
Trong một ngày với mỗi khách truy cập chỉ tự động bật khung cửa sổ chat một lần.
data-widthoptionalĐặt chiều rộng cho Widget Chat. Mặc định: 350px
data-heightoptionalĐặt chiều cao cho Widget Chat. Mặc định: 420px

*** Chú ý: Dùng hàm ZaloSocialSDK.reload() để init lại widget trong trường hợp bạn cần sử dụng các config động.